Friday, February 13, 2015

Kai Tak Cruise Terminal Victoria Harbour